ბაკალავრიატი ავსტრიაში

ხანგრძლივობა: 6-8 სემესტრი (3-4 წელი)
სწავლების ენა: გერმანული
მისაღები გამოცდები: მხოლოდ შერჩევითი სპეციალობებისთვის
სწავლების ღირებულება: ერთი სემესტრი — 380 ევროდან


 

ჩვენი პარტნიორი ავსტრიაში- კომპანია “გახდი სტუდენტი

 

 

რა დადებითი მხარე აქვს ავსტრიაში სწავლას?

 

 საქართველოს მოქალაქეებისთვის ავსტრიაში სწავლის ღირებულება შეადგენს მხოლოდ 380 ევროს სემესტრის განმავლობაში

 ავსტრიაში საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლა შესაძლებელია გერმანულ ენაზე. აღნიშნული ენის შესწავლის დაწყება შეგიძლიათ დაიწყოთ ვენაში ჩასვლისთანავე. 

 ავსტრიის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტს კვირაში 20 საათამდე მუშაობის ოფიციალური უფლება აქვს.

 ავსტრიის უმაღლესი სასწავლებლების მიერ გაიცემული დიპლომი საერთაშორისო ნიმუშადაა მიჩნეული და აღიარებულია ევროპაში, კანადაში, შეერთებულ შტატებში

 ავსტრია ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანაა, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია ანალოგიურად დაცულ პირობებში გაზრდილი საქართველოს ახალი თაობის წარმომადგენლებისთვის.

 

Education hub LOGOS-ის მომსახურებების ჩამონათვალი:

 

 ავსტრიის უმაღლეს სასწავლებლებში მიღების პროცესში დახმარების გაწევა

 უმაღლეს სასწავლებელში მისაღებად აუცილებელი დოკუმენტების სწორად მომზადება

 სტუდენტური ვიზის გაფორმების ყველა ეტაპის კონტროლი

 სტუდენტის მოთხოვნების შესაბამისი საცხოვრებელი ადგილის  მოძიებაში დახმარება

 პირველ ეტაპზე ავსტრიაში ადაპტაციის ხელშეწყობა

 გერმანული ენის კურსების მოძიება და დაბრონვა

 

ჩვენი მომსახურებების ღირებულება:

 

მომსახურების პაკეტები

ეკონომ

2240 GEL

 760

კომფორტ

4660 GEL

~ 1580

კომფორტ+

5580 GEL

1890

პრემიუმ

7350 GEL

2490

1 ეტაპი: ავსტრიის სასწავლებელში ჩარიცხვა (დეტალურად)

კონსულტაცია ავსტრიის უნივერსიტეტებში ჩაბარების საკითხზე.

არსებული დოკუმენტაციის ანალიზი, უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის შერჩევა.

შერჩეულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩასაბარებლად საჭირო საბუთების სიითა და ნიმუშებით უზრუნველყოფა

საბუთების შეგროვებისა და გაფორმების პროცესის კოორდინირება (თარგმანი, აპოსტილი, ნოტარიულად დამოწმება).

დახმარება ანკეტებისა და ფორმულარების გერმანულ ენაზე შევსებისას.

საბუთების ჩაბარება უნივერსიტეტის
მიმღებ კომისიაში.

უნივერსიტეტთან მიმოწერის წარმოება, მიმდინარე საკითხების მოგვარება.

უნივერსიტეტში ჩარიცხვის დამადასტურებელი საბუთის მიღება და მისი კლიენტთან გადაგზავნა.

2 ეტაპი: საცხოვრებლის მოძიება და დაჯავშნა (დეტალურად)

კონსულტაცია საცხოვრებლის შერჩევის საკითხზე.

 

 

საერთო საცხოვრებელში ადგილის
მოძიება და დაჯავშნა.

 

 

საერთო საცხოვრებლის ადმინისტრაციასთან მიმოწერის წარმოება.

 

 

საარენდო ხელშეკრულების გაფორების პროცესის კოორდინირება.

   

დახმარების გაწევა ავსტრიაში საცხოვრებლის ქონის დამადასტურებელი საბუთის
მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის გაფორმებაში.

   

3 ეტაპი: სტუდენტური ვიზის მიღება (დეტალურად)

კონსულტაცია სტუდენტური ვიზის
მიღებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

 

სტუდენტური ვიზის მისაღებად საჭირო საბუთების სიით უზრუნვეყოფა.

 

საბუთების შეგროვებისა და გაფორმების პროცესის კოორდინირება(თარგმანი, აპოსტილი, ნოტარიული დამოწმება).

 

დახმარება ანკეტის გერმანულ ენაზე შევსებაში.

 

4 ეტაპი: ავსტრიაში თანხლება + ბინადრობის ნებართვის ბარათის მიღება (დეტალურად)

ქალაქ ვენის აეროპორტში, რკინიგზის
სადგურზე ან ავტოსადგურზე დახვედრა და საცხოვრებელ ადგილამდე მიცილება.

 

 

ავსტრიის საზოგადოერივი ტრანსპორტის სისტემის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.

 

 

საერთო საცხოვრებელში
დარეგისტრირება.

 

 

დახმარება სტუდენტური სამგზავრო
ბილეთის შეძენასა და ბილეთის გასაფორმებლად საჭირო ანკეტის
შევსებაში.

 

 

დახმარების გაწევა ვენის საცხოვრებელში დადასარეგისტრირებლად საჭირო დოკუმენტაციის გაფორმებაში.

 

უნივერსიტეტში და ენის კურსებზე დარეგისტრირება, სტუდენტური ბილეთისა და სხვა სტუდენტური საბუთების მიღება.

 

დახმარების გაწევა ავსტრიის აუცილებელი სამედიცინო დაზღვევის პოლისის მიღებაში.

 

დახმარების გაწევა ავსტრიის ბანკში უფასო მომსახურების მქონე ანგარიშის გახსნაში.

 

დახმარების გაწევა სტუდენტის ბინადრობის ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის გაფორმებაში და მაგისტრატში თანხლება საბუთების შეტანისას.

 

სტუდენტის ბინადრობის ნებართვის ყოველწლიური გახანგრძლივების შესახებ ინფორმაციით და შესაბამისი დოკუმენტაციის სიით უზრუნველყოფა.

 

დახმარების გაწევა ავსტრიაში სატელეფონო კავშირის ოპტიმალური ტარიფის შერჩევაში.

 

 

 

უნივერსიტეტის პირადი კაბინეტისა და ონლაინ სისტემის გაცნობა.

   

ვენაში საინფორმაციო ღონისძიებაში
მონაწილეობა: „ავსტრიაში სწავლა“ (ტარდება ყოველ სემესტრში კომპანიის მიერ ახალი სტუდენტებისთვის).

   

5 ეტაპი: მხარდაჭერა ავსტრიაში ცხოვრების პირველი წლის განმავლობაში (დეტალურად)

ინფორმაციული მხარდაჭერა ავსტრიაში ცხოვრების პირველი წლის განმავლობაში.

 

 

 

დახმარების გაწევა 1 წლის შემდეგ სტუდენტის ბინადრობის ნებართვის გახანგრძლივებაში.

 

 

 

სწავლების პირველი წლისთვის სტუდენტისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გრაფიკის შედგენა.

 

 

 

მეორე, დამატებით სპეციალობაზე ჩაბარება.