მაგისტრატურა უკრაინაში

ხანგრძლივობა 4 სემესტრი (2 წელი)
სწავლების ენა: უკრაინული, რუსული, ინგლისური
მისაღები გამოცდები: გასაუბრება
სწავლების ფორმა: დაუსწრებელი ან დასწრებული
სწავლის საფასური: სემესტრი — 750$ დან

 

რა დადებით მხარე აქვს უკრაინაში სწავლას

 

 უკრაინა იმ ქვეყნების რიცხვს მიეკუთვნება, რომლებიც გამოირჩევიან საქართველოსთან სულიერი სიახლოვითა და მეგობრული დამოკიდებულებით.  

 უკრაინაში უცხოელებისთვის  სწავლა შესაძლებელია რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

 უკრაინაში შესაძლებელია დაუსწრებლად სწავლა, ეს ფორმატი არ მოითხოვს ქვეყანაში მუდმივ ყოფნას.

 უკრაინულ უმაღლეს სასწავლებლებში შესაძლებელია მაგისტრატურაზე ჩაბარება “ჯვარედინი” წესით: სტუდენტს შეუძლია ჩააბაროს მაგისტრატურაზე ნებისმიერი სპეციალობის განხრით იმისდა მიუხედავად, თუ რომელ სფეროში აქვს ბაკალავრიატი დასრულებული.

 

საგანმანათლებლო ჰაბი “ლოგოსის“  მომსახურებების ჩამონათვალი:

 

 უკრაინულ უმაღლეს სასწავლებლებში გარანტირებულად მოხვედრა

 უმაღლეს სასწავლებელში მოსახვედრად ყველა აუცილებელი დოკუმენტის მომზადება

 უკრაინაში სტუდენტის ჩასვლის ორგანიზების ხელშეწყობა, აუცილებლობის შემთვევაში, კომპანიის თანამშრომლის მიერ  თანხლების ადგილზე უზრუნველყოფა

 

ჩვენი მომსახურებების ღირებულება:

 

მომსახურების პაკეტები

კონომ

2330 GEL

(790 ევროს ექვივალენტი)

ომფორტ

4040 GEL

(1370 ევროს ექვივალენტი)

რემიუმ

5640 GEL

(1910 ევროს ექვივალენტი)

1 ეტაპი: უკრაინულ უმაღლეს სასწავებელში ჩაბარება (ვრცლად)

აბიტურიენტის მოთხოვნებისა და ინტერესებისა  შესაბამისი სპეციალობისა და უმაღლესი სასწავლებლის შერჩევა.

შერჩეულ უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებისათვის აუცილებელი დოკუმენტების სრული პაკეტის მომზადების დროს, საკონსულტაციო მხარდაჭერა:

  • თარგმანების კოორდინაცია, აპოსტილებისა  და ნოტარიული დამოწმების უზრუნველყოფა
  • დახმარება ანკეტებისა და ფორმულარების უკრაინულ ენაზე შევსებისას
  • კიევის პარტნიორულ ოფისში გაგზავნის წინ დოკუმენტების სრული პაკეტის შემოწმება

დოკუმენტების მოწოდების უზრუნველყოფა მიმღები კომისიისთვის, უნივერსიტეტთან უწყვეტი კომუნიკაციის შენარჩუნება, მიმდინარე აქტუალური საკითხების გადაჭრა.

უკრაინის უნივერსიტეტში სტუდენტის ჩარიცხვის თაობაზე ბრძანების მიღება და ადრესატისთვის გადაგზავნა.

2 ეტაპი: უკრაინაში საცხოვრებელი ადგლის შერჩევა (ვრცლად)

დახმარება საცხოვრებელი ადგილის მოძიება/ დაბრონვაში:

  • კორესპოდენციის წარმოება საერთო საცხოვრებლის ადმინისტრაციასთან
  • დახმარების გაწევა საცხოვრებელი ადგილის ქირის შესახებ კონტრაქტის გაფორმებაში

 

დახმარების გაწევა ურაინაში ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაფორმებაში.

 

3 ეტაპი: უკრაინის სტუდენტური ვიზის მიღება (ვრცლად)

კონსულტაცია სტუდენტური ვიზის გაფორმების თანმიმდევრობასთან დაკავშირებით.

 

საკონსულტაციო  მხარდაჭერის აღმოჩენა სტუდენტური ვიზის მიღებისთვის აუცილებელი დოკუმენტების სრული პაკეტის მომზადებაში:

  • დოკუმენტების პაკეტის გაფორმებისთვის აუცილებელი მოთხოვნების შესწავლა და  საელჩოსთვის მიწოდება
  • დახმარება ანკეტებისა და ფორმულარების შევსებაში
  • თარგმანისა და ნოტარიული დამოწმების კოორდინირება

 

4 ეტაპი: თანადგომისა და თანხლების უზრუნველყოფა უკრაინაში (ვრცლად)

ქალაქ კიევის აეროპორტში, რკინიგზის სადგუზე ან ავტოსადგომზე დახვედრა და საცხოვრებელ ადგლიამდე თანხლება.

 

 

დახმარება უნივერსიტეტში დარეგისტრირებაში, სტუდენტური ბილეთისა და სხვა სტუდენტური დოკუმენტების მიღებაში, ასევე გაცნობა პირად კაბინეტთან და უნივერსიტეტის ონლაინ სისტემასთან.

 

 

ენის კურსებზე ჩაწერა/დარეგისტრირება (აუცილებლობის შემთხვევაში).

 

 

დახმარება უკრაინული დაზღვევის მიღებაში (აუცილებლობის შემთხვევაში).

 

 

დახმარება საბანკო ანგარიშის გახსნაში უკრაინულ ბანკში.

 

 

დახმარება ოპტიმალური ტარიფის შერჩევაში უკრაინაში სატელეფონო კავშირისათვის.

 

 

სატელეფონო მხარდაჭრერა სწავლის პირველი სემესტრის განმავლობაში.