მაგისტრატურა ავსტრიაში

ხანგრძლივობა: 4 სემესტრი (2 წელი)
სწავლების ენა: გერმანული, ასევე ბევრ პროგრამაზე ვრცელდება ინგლისური
მისაღები გამოცდები: მხოლოდ შერჩევით სპეციალობებზე
სწავლების საფასური: ერთი სემესტრი- 380 ევროდან

 

ჩვენი პარტნიორი ავსტრიაში- კომპანია “გახდი სტუდენტი

 

 

რა დადებითი მხარე აქვს ავსტრიაში მაგისტრის ხარისხის მიღებას

 

 ავსტრიაში სწავლების ღირებულება საქართველოს მოქალაქეებისთვის ბაკალავრიატის ღირებულების იდენტურია და შეადგენს 380 ევროს სემესტრის განმავლობაში.

 ავსტრიული უმაღლესი სასწავლებლების მაგისტრატურაზე ინგლისურენოვანი სწავლების შეთავაზება 50-ზე მეტ სპეციალობაზე ვრცელდება.

 ავსტრიის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტს კვირაში 20 საათამდე მუშაობის ოფიციალური უფლება აქვს

 ავსტრიული უმაღლესი სასწავლებელის დასრულების შემდეგ, სამუშაოს მოძიების მიზნით თქვენ მიიღებთ 6 თვიან ვიზას.

 ავსტრიის უმაღლეს სასწავლებლებში მიღების ასაკობრივი ზღვარი არ არსებობს.

 ავსტრია ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ევროპული ქვეყანაა.

 

საგანმანათლებლო ჰაბი “ლოგოსის” მიერ შემოთავაზებული მომსახურებები:

 

 დახმარების გაწევა ავსტრიის საუკეთესო უმაღლეს სასწავლებლებში მოსახვედრად

 მიღებისთვის აუცილებელი დოკუმენტების სწორად მომზადება

 სტუდენტური ვიზის მიღების ყველა ეტაპის კონტროლი

 სტუდენტის მოთხოვნილებების შესაბამისი საცხოვრებელი ადგილის  მოძიებაში დახმარება

 პირველ ეტაპზე, ავსტრიაში ადაპტაციის ხელშეწყობა

 გერმანული ენის კურსების მოძება და დაბრონვა

 

ჩვენი მომსახურებების ღირებულება:

 

მომსახურების პაკეტები

ეკონომ

2240 GEL

~​​​​ 760€​

კომფორტ

4660 GEL

~​​ 1580€

კომფორტ+

5580 GEL

~​​​​ 1890€​

პრემიუმ_

7350 GEL

~​​​​ 2490€​

1 ეტაპი: ავსტრიის სასწავლებელში ჩარიცხვა (დეტალურად)

კონსულტაცია ავსტრიის უნივერსიტეტებში ჩაბარების საკითხზე.

არსებული დოკუმენტაციის ანალიზი, უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის შერჩევა.

შერჩეულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩასაბარებლად საჭირო საბუთების სიითა და ნიმუშებით უზრუნველყოფა

საბუთების შეგროვებისა და გაფორმების პროცესის კოორდინირება (თარგმანი, აპოსტილი, ნოტარიულად დამოწმება).

დახმარება ანკეტებისა და ფორმულარების გერმანულ ენაზე შევსებისას.

საბუთების ჩაბარება უნივერსიტეტის
მიმღებ კომისიაში.

უნივერსიტეტთან მიმოწერის წარმოება, მიმდინარე საკითხების მოგვარება.

უნივერსიტეტში ჩარიცხვის დამადასტურებელი საბუთის მიღება და მისი კლიენტთან გადაგზავნა.

2 ეტაპი: საცხოვრებლის მოძიება და დაჯავშნა (დეტალურად)

კონსულტაცია საცხოვრებლის შერჩევის საკითხზე.

 

 

საერთო საცხოვრებელში ადგილის
მოძიება და დაჯავშნა.

 

 

საერთო საცხოვრებლის ადმინისტრაციასთან მიმოწერის წარმოება.

 

 

საარენდო ხელშეკრულების გაფორების პროცესის კოორდინირება.

   

დახმარების გაწევა ავსტრიაში საცხოვრებლის ქონის დამადასტურებელი საბუთის
მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის გაფორმებაში.

   

3 ეტაპი: სტუდენტური ვიზის მიღება (დეტალურად)

კონსულტაცია სტუდენტური ვიზის
მიღებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

 

სტუდენტური ვიზის მისაღებად საჭირო საბუთების სიით უზრუნვეყოფა.

 

საბუთების შეგროვებისა და გაფორმების პროცესის კოორდინირება(თარგმანი, აპოსტილი, ნოტარიული დამოწმება).

 

დახმარება ანკეტის გერმანულ ენაზე შევსებაში.

 

4 ეტაპი: ავსტრიაში თანხლება + ბინადრობის ნებართვის ბარათის მიღება (დეტალურად)

ქალაქ ვენის აეროპორტში, რკინიგზის
სადგურზე ან ავტოსადგურზე დახვედრა და საცხოვრებელ ადგილამდე მიცილება.

 

 

ავსტრიის საზოგადოერივი ტრანსპორტის სისტემის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.

 

 

საერთო საცხოვრებელში
დარეგისტრირება.

 

 

დახმარება სტუდენტური სამგზავრო
ბილეთის შეძენასა და ბილეთის გასაფორმებლად საჭირო ანკეტის
შევსებაში.

 

 

დახმარების გაწევა ვენის საცხოვრებელში დადასარეგისტრირებლად საჭირო დოკუმენტაციის გაფორმებაში.

 

უნივერსიტეტში და ენის კურსებზე დარეგისტრირება, სტუდენტური ბილეთისა და სხვა სტუდენტური საბუთების მიღება.

 

დახმარების გაწევა ავსტრიის აუცილებელი სამედიცინო დაზღვევის პოლისის მიღებაში.

 

დახმარების გაწევა ავსტრიის ბანკში უფასო მომსახურების მქონე ანგარიშის გახსნაში.

 

დახმარების გაწევა სტუდენტის ბინადრობის ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის გაფორმებაში და მაგისტრატში თანხლება საბუთების შეტანისას.

 

სტუდენტის ბინადრობის ნებართვის ყოველწლიური გახანგრძლივების შესახებ ინფორმაციით და შესაბამისი დოკუმენტაციის სიით უზრუნველყოფა.

 

დახმარების გაწევა ავსტრიაში სატელეფონო კავშირის ოპტიმალური ტარიფის შერჩევაში.

 

 

 

უნივერსიტეტის პირადი კაბინეტისა და ონლაინ სისტემის გაცნობა.

   

ვენაში საინფორმაციო ღონისძიებაში
მონაწილეობა: „ავსტრიაში სწავლა“ (ტარდება ყოველ სემესტრში კომპანიის მიერ ახალი სტუდენტებისთვის).

   

5 ეტაპი: მხარდაჭერა ავსტრიაში ცხოვრების პირველი წლის განმავლობაში (დეტალურად)

ინფორმაციული მხარდაჭერა ავსტრიაში ცხოვრების პირველი წლის განმავლობაში.

 

 

 

დახმარების გაწევა 1 წლის შემდეგ სტუდენტის ბინადრობის ნებართვის გახანგრძლივებაში.

 

 

 

სწავლების პირველი წლისთვის სტუდენტისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გრაფიკის შედგენა.

 

 

 

მეორე, დამატებით სპეციალობაზე ჩაბარება.